5 thoughts on “Nhengo Yesikarudzi Yoramba Ichireba Kusvika Kumabvi

  1. Ichi chidzidzo kwatiri munyika ino tisashora zvatakapihwa namwari nekuda kufadza vakadzi fadza mumwe chete waunoroora iye ngaatambirewo zvauri

Unotiwo Kudii Nenyaya Iyi?

%d bloggers like this: