2 thoughts on “Hanzvadzi yofongoresa Sisi yovadashura sinhi zvakaomarara

Unotiwo Kudii Nenyaya Iyi?

%d bloggers like this: